cyber@sysrq ~ $ ls -F


$ cat server.md

Всё работает на моём домашнем ПК. Могу по приколу выдать пользователя и SSH-доступ (tildeverse на минималках).

screenfetch

     -/oyddmdhs+:.        cyber@sysrq
   -odNMMMMMMMMNNmhy+-`       OS: Gentoo stable
  -yNMMMMMMMMMMMNNNmmdhy+-      Kernel: x86_64 Linux 5.11.0-pf1
 `omMMMMMMMMMMMMNmdmmmmddhhy/`    Uptime: 11h 51m
 omMMMMMMMMMMMNhhyyyohmdddhhhdo`   Packages: 1845
.ydMMMMMMMMMMdhs++so/smdddhhhhdm+`  Shell: bash
 oyhdmNMMMMMMMNdyooydmddddhhhhyhNd.  Resolution: 1920x1080
 :oyhhdNNMMMMMMMNNNmmdddhhhhhyymMh  DE: KDE 5.79.0 / Plasma 5.21.1
  .:+sydNMMMMMNNNmmmdddhhhhhhmMmy  WM: KWin
    /mMMMMMMNNNmmmdddhhhhhmMNhs:  GTK Theme: Sweet-Dark [GTK2/3]
  `oNMMMMMMMNNNmmmddddhhdmMNhs+`  Icon Theme: candy-icons
 `sNMMMMMMMMNNNmmmdddddmNMmhs/.   Disk: 86G / 110G (83%)
 /NMMMMMMMMNNNNmmmdddmNMNdso:`    CPU: AMD FX-8320E Eight-Core @ 8x 3,2GHz
+MMMMMMMNNNNNmmmmdmNMNdso/-      GPU: NVD9
yMMNNNNNNNmmmmmNNMmhs+/-`       RAM: 2844MiB / 3889MiB
/hMMNNNNNNNNMNdhs++/-`        
`/ohdmmddhys+++/:.`         
 `-//////:--.

“Протеины”

Статистика по набранным очкам BOINC

Кроме селф-хоста всякого хлама я участвую в распределённых вычислениях, и всем рекомендую (если не особо боитесь насчёт счетов за электричество).

Ачивки

AbuseIPDB Contributor Badge